Bygningsreglementets omtale af partikler i indeluften

Uddrag fra bygningsreglement BR10 (01.01.13) og SBi-anvisning 230. vejledning

6. Indeklima > 6.3 Luftkvalitet > 6.3.2 Forureninger fra byggematerialer > 6.3.2.1 Generelt stk. 1

Bestemmelse

Byggematerialer må ikke afgive gasser, dampe, partikler eller ioniserende stråling, der kan give anledning til utilfredsstillende sundhedsmæssige indeklimaforhold.

Vejledning

Der bør altid benyttes byggematerialer med den lavest mulige afgivelse af forureninger til indeklimaet. Der er etableret en mærkningsordning for byggevarer, Dansk Indeklima Mærkning. Der henvises tilwww.teknologisk.dk/dim

Arbejdstilsynet har udgivet særlige regler for håndtering af visse byggematerialer, f.eks. asbestholdige byggematerialer, mineraluld og flyveaske, som skal følges, uanset om arbejdet udføres for en arbejdsgiver eller ej.

Anvisning

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet, der er fælles for Norge og Danmark. Indeklimamærket stiller krav til et produkt i dets brugsfase og omfatter udelukkende indeklimaet, dvs. hvilke stoffer produktet afgiver til indeklimaet, i modsætning til for eksempel miljømærker som EU's miljøblomst eller det nordiske Svanemærke, der sigter på at mindske miljøbelastningen af det eksterne miljø.

Et materiales afgasning kan karakteriseres ved den mængde stof, der afgasses pr. tidsenhed. Afgasningen aftager som regel med tiden, og de let flygtige komponenter vil dominere afgasningen i starten. Det forhold, at afgasningen aftager med tiden, er det grundlæggende princip i mærkningsordningen, idet produkter deklareres med en tidsværdi i døgn – den indeklimarelaterede tidsværdi. Tidsværdien bestemmes ud fra den tid, det tager det langsomst afgassende enkeltstof at komme under fastsatte værdier for lugt, irritation og andre sundhedsskadelige effekter. Lister over indeklimamærkede byggevarer findes på hjemmesiden for DIM [www.teknologisk.dk/dim].

Formålet med mærkningsordningen er:

  • – Forbedring af indeklimaet ved at give producenterne et redskab til at udvikle mere indeklimarigtige produkter.

  • – Et redskab til brugerne til at udvælge mere indeklimarigtige produkter.

  • – Generel forbedret forståelse for, hvordan afgasning fra byggematerialer påvirker indeklimaet.

PCB

I forbindelse med de administrative regler vedrørende nedrivning i BR10, kapitel 1.7, Nedrivning af bebyggelse, gøres opmærksom på særlige regler for håndtering af byggeaffald, der indeholder PCB.

Polyklorerede bifenyler (PCB) er anvendt i byggematerialer i perioden 1950-1977. PCB kan fordampe til indeklimaet og kan dermed udgøre en sundhedsrisiko for bygningens brugere. Sundhedsstyrelsen har sat vejledende aktionsværdier for koncentrationen af PCB i indeluften (Sundhedsstyrelsen, 2013).

PCB kan findes i blandt andet:

  • – Elastiske og plastiske fugemasser

  • – Kantforsegling i termoruder

  • – Monteringsmaterialer til termoruder

  • – Maling

  • – Gulvbelægning.

Ved renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan der være krav til bygherre om at foretage en screening for at klarlægge risikoen for, at der findes PCB-holdige byggevarer, jf. affaldsbekendtgørelsens kapitel 13, (Miljøministeriet, 2013). Screeningen skal foretages, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 grundareal af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Dette gælder også udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977. Viser screeningen, at der er en risiko, skal der foretages en egentlig kortlægning.

Detaljerede retningslinjer for undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger er beskrevet i SBi-anvisning 241, Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger (Andersen, 2013a).

Afhjælpningsmetoder og praktiske aspekter i forbindelse med renovering af bygninger for PCB, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø er beskrevet i SBi-anvisning 242, Renovering af bygninger med PCB (Andersen, 2013b).